Hướng dẫn sử dụng phần mềm icpc1hn.work

 

1. Hướng dẫn phần yêu cầu công việc và OKR-KPI

Vui lòng truy cập theo đường link dưới đây:

https://drive.google.com/file/d/1UhKdQ1mA-wVDdoxsbCIxNi8tJ8gVu4BR/view?usp=sharing

 

2. Hướng dẫn tạo phân bổ

Vui lòng truy cập theo đường link dưới đây:

https://docs.google.com/presentation/d/1WfbWdX6OjaZUZsLlm1gkBPvt80z_nkIehx9io9LDW8s/edit?usp=sharing