>> Tài khoản được IT CPC1HN cung cấp với cấu trúc như sau:

     username: Ten.HoDem.DiaBan.ChucDanh@cpc1hn.com.vn

     password: cpc1hn2020@ (mặc định)

>> Các nhân viên có nhiệm vụ thay đổi mật khẩu lại dựa trên mật khẩu được cấp ban đầu

>> Ví dụ: Nhân viên Dương Thị Thảo là TDV ETC khu vực Ninh Bình sẽ được cấp mail như sau:

     username: thao.duongthi.ninhbinh.etc@cpc1hn.com.vn

     password: cpc1hn2020@

>> Tài khoản nhân viên sau khi được cấp sẽ sử dụng để tiến hành đăng nhập tại địa chỉ mail.cpc1hn.com.vn

Đăng nhập mail nội bộ với username và password

Giao diện sau khi đăng nhập thành công