Giới thiệu về Đơn Hàng

Để chuẩn hóa việc gọi đơn hàng từ các trình dược viên tới kế toán bán hàng của công ty, ứng dụng cung cấp chức đăng đặt đơn hàng. Khi một TDV tạo một đơn hàng trên ứng dụng sổ tay nhân viên, đơn hàng đó sẽ được gửi tới cơ sở dữ liệu của hệ thống và tạo một mail gọi đơn hàng để chuyển vào hòm thư chung của nhóm kinh doanh.

 

Một số lưu ý để tạo đơn hàng trên ứng dụng:

  - Đơn hàng chỉ được tạo cho các khách hàng tổ chức nằm trong danh sách khách khàng của nhân viên và đã được các bộ phận liên quan xác nhận trên BFO.

  - Với mỗi khách hàng sẽ có một danh mục sản phẩm với chính sách bán hàng khác nhau được lãnh đạo giao cho bộ phận kế toán thiết lập.

  - Khi tạo đơn hàng nhớ chọn chính sách (loại khách hàng là Nhóm Thầu - AT hay Kê Đơn - KD), nếu không chọn sẽ không có danh mục thuốc để chọn.

  - Khi soạn xong đơn hàng ấn nút Chốt hóa đơn, ứng dụng sẽ tự tạo ra một mail theo mẫu và gửi về địa chỉ các hòm thư tương ứng đã được cài đặt. Cụ thể là nhóm ETC sẽ gửi về địa chỉ nhamaycpc1hn-kinhdoanh@googlegroups.com, nhóm OTC sẽ gửi về địa chỉ otc_cpc1_hanoi@googlegroups.com, còn với nhóm Test sẽ gửi về địa chỉ emglabvn@gmail.com.

  - Nội dung email có thể chỉnh sửa lại trước khi gửi.

  - Phải thiết lập mail gửi mặc định là mail công ty cấp (với iOS xem hướng dẫn ở đây).

  - Với đơn hàng trong trạng thái chờ duyệt có thể hủy đơn hàng đó, khi hủy ứng dụng sẽ gửi mail vào hệ thống báo hủy, đồng thời cũng hủy luôn trong cơ sở dữ liệu.

 

Chi tiết hơn các bạn theo dõi hướng dẫn dưới đây.

 

Cách tạo đơn hàng

Quy trình để tạo một đơn hàng trên App, để rõ hơn xem slide dưới

Cách hủy đơn hàng

Quy trình để hủy một đơn hàng đã đặt. Để rõ hơn xem slide dưới đây.

Huỷ đơn hàng đã đặt

Lưu ys: Chỉ huỷ được đơn chưa duyệt