Giới thiệu chung về Nhiệm vụ

Trong sổ tay có 2 khái niệm liên quan đến công việc đó là: NHIỆM VỤ và CUỘC HẸN. Để chấm công đi làm các ngày và các buổi đối với các trình dược viên, công ty sẽ căn cứ chính và các cuộc hẹn mà nhân viên thực hiện trong ngày đó. Có mấy điểm cần lưu ý

 
Nhiệm vụ:
  - Nhiệm vụ thì gắn liền với khách hàng tổ chức. Một nhiệm vụ có thể được thực hiện ở nhiều khách hàng tổ chức khác nhau.
  - Tạo nhiệm vụ thì phải chọn các khách hàng tổ chức thực hiện nhiệm vụ đó.
Nhiệm vụ có thời hạn, hết thời hạn nhiệm vụ sẽ không được hiển thị trên màn hình, khi tạo nó mặc định là 7 ngày sau ngày tạo, có thể điều chỉnh khi ấn vào nút dưới số chỉ ngày.
Cuộc hẹn:
  - Cuộc hẹn thì sẽ nằm trong nhiệm vụ, để tạo cuộc hẹn mới thì phải vào nhiệm vụ và chọn khách hàng cá nhân của một tổ chức để tạo cuộc hẹn đó.
  - Cuộc hẹn tạo ra phải checkin/checkout và báo cáo thì quản lý mới thấy để trao đổi hoặc duyệt ghi nhận.
   - Số tay có hỗ trợ chế độ checkin/checkout offline (không cần mạng 3G hay wifi), để chạy chế độ offline cần đồng bộ dữ liệu, Để đồng bộ dữ liệu vào mục khách hàng nhân biểu tượng/chữ đồng bộ,…
   - Để được tính công làm việc buổi sáng thì phải có các cuộc hẹn Checkin trước 12h00 trưa. Để được tính công làm việc buổi chiều thì phải có các cuộc hẹn Checkin sau 12h00 trưa.
 
Để duyệt cuộc hẹn trên app sổ tay: 
  -  ASM phải Chuyển chế độ từ Trình dược viên sang chế độ Quản lý thì nhấn vào dòng chữ Sổ tay dành cho trình dược viên, và làm ngược lại sẽ chuyển lại chế độ trình dược viên. Xem hướng dẫn chi tiết
 
 
Nếu gặp bất cứ khó khan gì nhấn vào HỖ TRỢ để gọi đội hỗ trợ
 

Tạo nhiệm vụ

Quy trình tạo nhiệm vụ mới. Để rõ hơn xem slide dưới đây

Tạo nhiệm vụ

Tạo nhiệm vụ với một hoặc nhiều Khách hàng tổ chức

Tạo cuộc hẹn

Tạo cuộc hẹn với nhiệm vụ đã tạo. Chi tiết hơn xem slide dưới đây

Tạo cuộc hẹn trong nhiệm vụ

Tạo cuộc hẹn để checkin/checkout