Giới thiệu về khái niệm TỔ CHỨC, KHÁCH HÀNG

Trong sổ tay có 2 loại khách hàng đó là: TỔ CHỨC và KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN.  Danh sách Tổ chức là thông tin quan trọng trong sổ tay của trình dược viên,

Có một số điều cần lưu ý với khách hàng như sau:

   - Có hai loại danh sách khách hàng tổ chức, đó là (1) danh sách khách hàng tổ chức của công ty, và (2) danh sách khách hàng tổ chức của nhân viên (không phân biệt TDV và ASM).

   - Để tạo được Nhiệm vụ, hay tạo được đơn hàng nhân viên phải có danh sách khách hàng hàng tổ chức của mình

   - Danh sách khách hàng tổ chức của nhân viên có thể được lấy từ danh sách khách hàng tổ chức của công ty, cũng có thể tạo mới.

   - Trước khi tạo mới một tổ chức thì cần tìm kiếm xem tổ chức đó đã có trong danh sách chưa, nếu không có mới thực hiện việc tạo mới.

   - Trong mỗi tổ chức đều chứa các khách hàng cá nhân, danh sách khách hàng cà nhân của mỗi khách hàng tổ chức sẽ được dùng chung bởi tất cả các nhân viên có khách hàng tổ chức đó trong danh sách của mình.

   - Khách hàng tổ chức có phát sinh giao dịch là tài sản của công ty, mà mọi trình dược viên có thể lấy để sử dụng.

Để thực hiện các thao tác với khách hàng bấm vào Địa điểm ở giao diện chính. Đọc kỹ các hướng dẫn dưới đây để biết thông tin thêm

Thêm khách hàng tổ chức từ danh sách có sẵn

Thêm khách hàng tổ chức từ danh sách của công ty vào danh sách của TDV, có thể xem chi tiết ở bên dưới

Thêm khách hàng tổ chức

Thêm từ danh sách khách hàng của công ty

Tạo mới khách hàng tổ chức mới

Tạo khách hàng tổ chức mới, chưa có trong danh sách khách hàng tổ chức của công ty. Để rõ hơn xem slide bên dưới.

Thêm khách hàng tổ chức mới

Khách hàng chưa có trong danh sách khách hàng tổ chức của công ty

Sửa - Xóa khách hàng tổ chức

Sửa - xóa khách hàng tổ chức trong danh sách khách hàng tổ chức của cá nhân. Để rõ hơn xem slide dưới đây

Sửa - Xóa khách hàng tổ chức

Sửa, xóa khách hàng tổ chức trong danh sách của TDV

Tạo mới khách hàng cá nhân

Tạo mới khách hàng cá nhân trong một khách hàng tổ chức. Để rõ hơn xem ở slide dưới

Tạo mới khách hàng cá nhân

Khách hàng cá nhân trong khách hàng tổ chức