Tổng quan về sổ tay trình dược viên

Sổ tay trình dược viên (iCPC1HN cho  iOS và CPC1HN cho Android) có các nhóm tính năng chính sau:

   - Khách Hàng: xem danh sách, thêm từ danh sách, thêm mới, xóa, chỉnh sửa và tìm kiếm khách hàng cá nhân khách hàng tổ chức. Xem hướng dẫn chi tiết.

   - Nhiệm vụ: xem danh sách, tạo mới, chỉnh sửa tìm kiếm nhiệm vụ; Tạo cuộc hẹn, chỉnh sửa cuộc hẹn,  checkin/checkout, báo cáo, trao đổi trong mỗi cuộc hẹn theo nhiệm vụ. Xem hướng dẫn chi tiết

   - Cuộc hẹn: Thống kê danh sách các cuộc hẹn theo trạng thái cuộc hẹn. Check cuộc hẹn 

   - Đơn Hàng: xem danh sách đơn hàng theo trạng thái xử lý, tạo đơn hàng, hủy đơn hàng gửi mail khi đạt hàng. Xem hướng dẫn chi tiết

    - Kiểm tra: xem danh sách các bài kiểm tra, thực hiện bài kiểm tra, xem kết quả.